Semalt hünärmeni: Häzirki wagtda ýüzbe-ýüz bolup biljek onlaýn jenaýatyň 4 görnüşi

Internet köp kompýuterleri baglanyşdyrmagy dowam etdirýärkä, hakerler we beýleki kiber jenaýatçylar zerurlyklaryny ýerine ýetirmek üçin täze usullary oýlap tapmagy dowam etdirýärler. Hakerleriň ulanýan gurallary tehnologiýanyň ösmegi bilen gowulaşýar. Web sahypalary ýasanymyzda, hakeriň kompýuter ulgamyndan köp gymmatly maglumatlary alyp biljekdigine az ähmiýet beremzok. Netijede, elektron söwda web sahypaňyzyň we müşderileriňiziň howpsuzlygy admene baglydyr.

Bu ýagdaýlardan daşda durmak üçin onlaýn we kompýuter programmalaryňyza belli bir çäreleri girizmek hemişe möhümdir. Şonuň üçin “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Ross Barber kompýuter bilen baglanyşykly galplyklaryň iň meşhur görnüşlerini kesgitledi:

1. Balyk tutmak

Bu jenaýat galp ýa-da klonlaşdyrylan web sahypalarynyň ulanylmagyny göz öňünde tutýar. Maksadyň aňyrsynda haker ýa-da kiber jenaýatçy, belli bir web görnüşine meňzeş ýa-da forma giren sahypalary döredip biler. Aldawçy bu kanaly yzarlap, pidalary şol baglanyşyklara basmagyň ýollaryny gözleýär. Bu usul, esasanam parol we kredit kartoçkasy ýaly şahsy maglumatlary ogurlamakda möhüm rol oýnaýar.

2. Hack etmek

Hack etmek, iň gadymy internet galplyklaryndan biridir. Hack etmek, kompýuter ulgamyna bikanun girmegi we ulgamdaky adaty bikanun işleri amala aşyrmagy öz içine alýar. Haker hadysalarynyň köpüsinde haker oýnaýan adamyň aňyrsynda erbet niýet bar. Haker köpçülikleýin jenaýatlary we kezzaplary ýeňilleşdirýär. Mysal üçin, hakerler dürli nyşanlarda dürli bank girişlerine girip bilerler. Bu girişler, garaňky web arkaly ösýän ýurtlardaky pullary yzsyz geçirýän adamlara elýeterli bolup biler.

3. Şahsyýetiň ogurlanmagy

Şahsy maglumatlar kompýuter ulgamynyň üsti bilen gaty çalt syzyp biler. Mysal üçin, hakerler SQL Injection ýaly ýönekeý usullary ulanyp, degişli müşderi maglumatlaryndan doly maglumat bazasyna girip bilerler. Netijede, haker gowşak web serwerindäki faýllary üýtgedip, ýükläp, göçürip alyp ýa-da pozup biler. Mundan başga-da, haker beýleki internet galplyklarynda ulanmak üçin şahsy maglumatlary ogurlamak ýaly käbir bikanun hereketleri hem edip biler.

4. Web sahypalaryny klonlaşdyrmak

Käbir kiber jenaýatçylary başarnyklaryny spamdan has ýokary alýarlar. Mysal üçin, hakerleriň başga bir sahypanyň dublikaty bolan web sahypalaryny döredýän ýagdaýlary bar. Bu mekiriň aňyrsynda adaty niýetler, ejiz adamlara hüjüm etmek üçin käbir zerurlygy öz içine alyp biler. Beýleki ýagdaýlarda, adamlary klonlaşdyrylan dükan sahypalarynyň käbirinde söwda etmäge aldaýarlar, diňe olardan köp pul ogurlaýarlar. Beýleki ýagdaýlarda şahsy maglumatlar hakerlere-de şeýle görnüşde ýaýrap biler.

Netije

Kompýuter ulgamlarynyň ösmeginden soň internetde galplyklar köpelýär. Adamlaryň kiberhowpsuzlyk amallaryny töwekgelçilikli ýagdaýda amala aşyrmagy öz içine alýan köp ýagdaý bar. Bu ýagdaýlaryň hemmesinde hakerler we kezzaplar ýaly adamlar möhüm rol oýnaýarlar. Kompýuter galplyklarynyň görnüşlerini we görnüşlerini bilmek ulgamyň işleýşine peýdaly bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, kompýuter aldawçylygy adamlar balyk tutmak ýaly haklary tapyp we awtomatlaşdyryp biljek esas döredýär. Bu gollanma web administratoryna ýa-da bloggerine doly döwmek üçin görülýän çäreleriň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

mass gmail